Práce při pozemkových úpravách

 • tvorba projektu společných zařízení
 • stanovení nároků vlastníků pozemků
 • tvorba projektu nového uspořádání pozemků
 • realizační projekty biokoridorů a biocenter

Projektování komplexních pozemkových úprav

Ve složitém procesu KPÚ uplatňujeme několik klíčových zásad:

 • detailní analýzy území
 • identifikace hodnot a potenciálu krajiny
 • identifikace aktuálních problémů a zhodnocení rizik
 • komunikace a tvořivá spolupráce s Pozemkovým úřadem, samosprávou a všemi zájmovými
  skupinami občanů
 • ucelený a koncepční krajinný plán ve formě Plánu společných zařízení
 • spokojenost všech uživatelů krajiny

Zpracování realizačních projektů pro trvale udržitelné hospodaření v krajině

Ať již koncepci rozvoje krajiny formou Plánu společných zařízení, nebo jednotlivé soukromé investiční záměry, dokážeme rozpracovat až do stupně realizačního projektu, včetně následného autorského dozoru během výběru realizační firmy a při vlastní realizaci.

Vyhotovíme širokou škálu studií i realizačních projektů pro hospodaření v krajině:

 • polní cesty
 • vodní nádrže a rybníky
 • revitalizace toků, hrazení bystřin
 • potěžební rekultivace
 • drobné turistické stavby v krajině, studánky
 • opatření proti vodní a větrné erozi
 • protipovodňová opatření na ochranu zastavěného území obcí
 • ozelenění veřejných prostranství
 • krajinné studie pro potřeby územního plánování
 • výsadby zeleně v krajině, včetně prvků ÚSES
 • projekty náhradních výsadeb pro města a obce
 • inventarizace, plány péče, pasporty zeleně